Lễ hội Kate của người Chăm được diễn ra vào tháng 7 theo lịch Chăm. Trước đây lễ hội kéo dài 1 tháng, nhưng hiện nay chỉ còn diễn ra trong vài ngày, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ các lễ nghi. Theo lịch dân tộc Kinh, năm 2018 lễ hội được diễn ra